Што е Фонд за осигурување на депозити

fodsk

Што е осигурено?

Банките, филијалите на странски банки и штедилници основани во Република Северна Македонија се должни во Фондот да ги осигурат депозитите на население, во кои спаѓаат:

photo
 • денарските и девизните депозити
 • сертификатите за депозит
 • трансакциските сметки
 • депозитите врзани за парични картички и девизни приливи на физичките лицa
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје