Контакт

FODSK

Фонд за осигурување на депозити ул. "11 Октомври" бр.18, 1000 Скопје

Телефон: ++ 389 (2) 3235-730; 3235-731
Факс: ++ 389 (2) 3296-901
E-mail: info@fodsk.org.mk
Веб-страна: www.fodsk.org.mk

  

Список на лица вработени во Фондот за осигурување на депозити

Amir Shabani директор amirs@fodsk.org.mk 02/3235 730
Јасминка Мартиновска раководител на сектор за правни, сметководствени и административни работи jasminam@fodsk.org.mk 02/3235 738
др. Краља Чесмаџиска раководител на сектор за обесштетување на депоненти, меѓународна соработка, промотивни активности и ИКТ kraljac@fodsk.org.mk 02/3235 739
мр. Маја Ристовска раководител на сектор за инвестирање на средствата на Фондот, управување со квалитет и истражување и развој majar@fodsk.org.mk 02/3235 746
мр. Ирена Митровска раководител на одделение за обесштетување на депоненти и меѓународна соработка irenam@fodsk.org.mk 02/3235 748
Катрина Демниева Кочовска раководител на одделение за инвестирање на средствата на Фондот и наплата на премија кetidk@fodsk.org.mk 02/3235 743
Драги Полевски советник за финансиско сметководствени работи и јавни набавки dragip@fodsk.org.mk 02/3235 741
Антигона Сефери раководител на одделение за правни, административни работи и односи со јавност antigonas@fodsk.org.mk 02/3235 737
м-р. Сања Стојковска раководител на одделение за управување со квалитет, истражување и развој sanjas@fodsk.org.mk 02/3235 745
Мимоза Чајанин помошник раководител на сектор за правни, сметководствени и административни работи mimozac@fodsk.org.mk  
Гала Кузмановски советник за истражување и развој galak@fodsk.org.mk 02/3235 737
Сејдула Алими помлад соработник за правни и административни работи    
Леонора Ајдари помлад соработник за комуникација и односи со јавност leonoraa@fodsk.org.mk 02/3235 730

 

Офицер за заштита на лични податоци

др. Краља Чесмаџиска раководител на сектор за инвестирање на средствата на Фондот, управување со квалитет и истражување и развој kraljac@fodsk.org.mk 02/3235 739

 

Лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

Јасминка Мартиновска раководител на сектор за правни, сметководствени и административни работи jasminam@fodsk.org.mk; 02/3235 738
 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје