Слободен пристап до информации од јавен карактер

FODSK

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

д-р Краља Чесмаџиска
Контакт телефон: 02 3235 739
E-mail адреса kraljac@fodsk.org.mk

 

Антигона Сефери
Контакт телефон: 02 3235 736
E-mail адреса antigonas@fodsk.org.mk

 

 

21 документ - информации од јавен карактер, транспарентност и отчетност

 1. Финансиски план на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година
 2. Годишни извештаи за остварена деловна активност на Фондот за осигурување на депозити
 3. Ревизорски извештаи
 4. План за јавни набавки
 5. Правилник за внатрешна организација
 6. Органограм за внатрешна организација
 7. Правилник за систематизација на работните места
 8. Список на лица вработени во министерството со позиција, службен е-маил и службен телефон
 9. Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на Фондотза осигурување на депозити
 10. Листа на информации од јавен карактер
 11. Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
 12. Правилник за заштитено внатрешно пријавување
 13. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 14. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон
 15. Контакт телефон и е-маил од Фондот за осигурување на депозити за генерални прашања
 16. Биографија од директорот


Одлука за утврдување на надоместок заматеријалните трошоци за дадената информација
 

Корисни врски:

 • Силк Роуд Банка АД Скопје
 • Комерцијална банка АД Скопје
 • НЛБ банка АД Скопје
 • ПроКредит банка АД Скопје
 • Стопанска банка АД Битола
 • Стопанска банка АД Скопје
 • Универзална Инвестициона банка АД Скопје
 • Халк Банка АД Скопје
 • Централна Кооперативна банка АД Скопје
 • Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
 • ТТК банка АД Скопје
 • Штедилница Можности ДОО Скопје
 • Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје